Nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ: 
   1. Nông lâm nghiệp công nghệ cao; 
   2. Cấp nước và và vệ sinh môi trường; 
   3. Xử lý rác thải và nước thải; 
   4. Năng lượng tái tạo và năng lượng sạch; 
   5. Vật liệu mới; 
   6. Môi trường sinh thái; 
   7. Phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.