Dịch vụ

Nông lâm nghiệp công nghệ cao

Môi trường trong nhà trồng nông nghiệp công nghệ cao thường đòi hỏi rất khắt khe việc duy trì nhiệt độ, độ ẩm và khí CO2 cho sinh trưởng của cây trồng theo từng loại cây cũng như thời gian sinh trưởng của chúng. Điều này đòi hỏi cần phải giám sát và thu thập số liệu về nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí CO2 tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Nhờ giám sát và thu thập số liệu nhà nông điều chỉnh hoạt động canh tác của mình và quyết định thời điểm thu hoạch thích hợp. Như vậy, có thể thấy việc kiểm soát các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí CO2 là điều rất quan trọng đối với phát triển nông nghiệp xanh.
Nông lâm nghiệp công nghệ cao

Cấp nước và vệ sinh môi trường

Bảo vệ môi trường và đảm bảo công tác vệ sinh môi trường là những thách thức mang tính cấp bách đối với sự phát triển dài hạn của cộng đồng. Dân số phát triển khiến gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp là sức ép rất lớn đối với môi trường thiên nhiên tại cộng đồng.

Cấp nước và vệ sinh môi trường

Xử lý rác thải, nước thải

Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp khác nhau. Sau đây là tổng quan các phương pháp xử lý nước thải.
Các phương pháp xử lý nước thải được chia thành các loại sau:

- Phương pháp xử lý lý học;

- Phương pháp xử lý hóa học và hóa lý;

- Phương pháp xử lý sinh học.

Xử lý rác thải, nước thải

Công nghệ vật liệu mới

Công nghệ vật liệu mới

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Thích ứng với biến đổi khí hậu

Năng lượng sạch và năng lượng tái tạo

Năng lượng sạch và năng lượng tái tạo